Επιλέξτε τη γλώσσα σας

MSc APPLIED BIOCHEMISTRY - Μαθήματα

1. Προκεχωρημένη Βιοχημεία

 • Βιολογικές Mεμβράνες-οργάνωση-μεταγωγή σήματος. Σηματοδοτικά μονοπάτια υποδοχέων που συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες, ετεροτριμερείς G πρωτεΐνες.
 1. Δρόμος κυκλικής ΑΜΡ, πρωτεϊνική κινάση Α.
 2. Υποδοχείς κυκλικής ΑΜΡ (Epac), ενεργοποίηση πρωτεϊνικής κινάσης Β  (Akt).
 3. Δρόμος φωσφοϊνοσιτιδίου, πρωτεϊνική κινάση C.
 4. Σηματοδότηση από Ca2+.
 5. Κινάσες τυροσίνης, μικρές G πρωτεΐνες, ΡΙ-3 κινάση, ενεργοποίηση πρωτεϊνικής κινάσης Β (Akt).
 6. ΜΑΡ κινάσες ( ERK1,2, JNKs, p38).
 7. Σηματοδοτικά μονοπάτια ΝΟ, κυκλική GMP, πρωτεϊνική κινάση G.
 8. Πλευρική διαμερισματοποίηση και λειτουργία της κυτταροπλασματικής μεμβράνης: εισοσώματα και διαμεμβρανικοί μεταφορείς
 9. Μεταγραφικοί παράγοντες (CREB, CREM, NF-kB, AP-1, STAT), μέθοδοι διαπίστωσης της ενεργοποίησης των μεταγραφικών παραγόντων.
 10. Προσταγλανδίνες.
 11. Στεροειδείς ορμόνες.
 12. Σηματοδοτικά μονοπάτια κύριων κυτταροκινών και αναπτυξιακών παραγόντων, IL-1, TNF-α, TGF-β (SMAD πρωτεΐνες), PDGF, EGF, FGF.
 • Αλληλεπίδραση εξωκυττάριου χώρου και κυττάρου
 • Ολοκλήρωση του μεταβολισμού σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα. Μηχανισμοί ελέγχου του μεταβολισμού υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών.
 • Δομή Πρωτεϊνών - Πειραματικές & Θεωρητικές Προσεγγίσεις.

 

2. Κλινική Βιοχημεία – Βιοχημική Ανάλυση

 • Yγρή χρωματογραφία πήγματος, ιοντοανταλλαγής, συγγένειας. Aρχές, εφαρμογές.
 • Υγρή χρωματογραφία υψηλής επίδοσης (HPLC): Είδη, αρχές, εφαρμογές και επιλογή τεχνικής. Αέρια χρωματογραφία (GC): Εφαρμογές στην ανάλυση. Χρωματογραφία υπερκριτικού ρευστού (SFC): Αρχές εφαρμογές
 • Ηλεκτροφόρηση : Είδη, αρχές. Tριχοειδής ηλεκτροφόρηση (capillary electrophoresis-HPCE) και εφαρμογές της στην ανάλυση.
 • Ενζυμικές μέθοδοι ανάλυσης (Χρήση ενζύμων στην ανάλυση). Χημεία και χρήση ενζύμων, εξειδίκευση, συνθήκες, εφαρμογές. Βιοαισθητήρες.
 • Xρήση ραδιοϊσοτόπων στην ανάλυση.
 • Ανοσοενζυμικές μέθοδοι ανάλυσης: Είδη, αρχές, εφαρμογές.
 • Αυτοματισμός στην ανάλυση, Σύγχρονοι αυτόματοι αναλυτές,
 • Κριτήρια επιλογής μεθόδου-Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης.
 • Επιλογή μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών υγρών.
 • Βιοχημεία των κυριοτέρων οργάνων και ενδοκρινών αδένων
 • Έλεγχος λειτουργίας οργάνων και ενδοκρινών αδένων.
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση μεταβολιτών, φαρμάκων και τοξικών ουσιών.
 • Χημική οικολογία: Εφαρμογές βιοενεργών δευτερογενών μεταβολιτών φυσικής προέλευσης.
 • Μέθοδοι ανάλυσης και μελέτης πρωτεϊνών, λιπιδίων και υδατανθράκων.

 

3. Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία

 • Αναζήτηση, καταγραφή και παρουσίαση, της σχετικής με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βιβλιογραφίας.
 • Σειρά διαλέξεων σε σύγχρονα θέματα της εξειδίκευσης και σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πληροφορικής.
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και δημόσια παρουσίασή της.

1. Μοριακή Φαρμακολογία - Ανοσολογία

 • Δράση φαρμάκων στα ένζυμα (αλληλεπιδράσεις δέσμευσης, συναγωνιστικοί και μη αναστολείς, αλλοστερικοί αναστολείς), ο καταλυτικός ρόλος των ενζύμων, ρύθμιση των ενζύμων, ισοένζυμα, φαρμακευτικές χρήσεις αναστολέων (αναστολείς ενζύμων εναντίων μικροβίων, ιών και ενζύμων του σώματος).
 • Δράση φαρμάκων στους υποδοχείς (ο ρόλος του υποδοχέα, νευροδιαβιβαστές και ορμόνες, υποδοχείς, πως γίνεται δεκτό το μήνυμα, πως ο υποδοχέας αλλάζει σχήμα, ο σχεδιασμός των αγωνιστών και των ανταγωνιστών, μερικοί αγωνιστές, ανάστροφοι αγωνιστές, απευαισθητοποίηση και ευαισθητοποίηση, ανοχή και εξάρτηση, κυτταροπλασματικοί υποδοχείς, τύποι και υπότυποι υποδοχέων).
 • Δομή και λειτουργία νουκλεϊκών οξέων (Δομή DNA, φάρμακα που δρουν στο DNA, Ριβονουκλεϊνικό οξύ, φαρμακα που δρουν στο RNA, φάρμακα σχετιζόμενα με τα νουκλεϊνικά οξέα και δομικές μονάδες νουκλεϊνικών οξέων, μοριακή βιολογία και γενετική μηχανική).
 • Το αδρενεργικό νευρικό σύστημα (το αδρενεργικό σύστημα, αδρενεργικοί υποδοχείς, αδρενεργικοί μεταγωγείς, βιοσύνθεση και μεταβολισμός κατεχολαμινών, νευροδιαβίβαση, στόχοι φαρμάκων, η αδρενεργική περιοχή δέσμευσης, σχέσεις δομής-βιολογικής δραστικότητας, αδρενεργικοί αγωνιστές, ανταγωνιστές αδρενεργικού υποδοχέα, άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την αδρενεργική μεταγωγή).
 • Τα αναλγητικά του οπίου [μορφίνη, ανάπτυξη αναλόγων μορφίνης, θεωρία υποδοχέα αναλγητικών, αγωνιστές και ανταγωνιστές, εγκεφαλίνες και ενδορφίνες, μηχανισμοί υποδοχέων (οι μ, κ, δ και σ υποδοχείς)
 • Έμφυτη ανοσία-Συμπλήρωμα.
  • Το RNAi ως μηχανισμός άμυνας κατά των ιών στα έντομα.
 • Επίκτητη ανοσία (χυμική ανοσία, κυτταρική ανοσία).
  • Αντισώματα, τάξεις αντισωμάτων, δομή, παραγωγή (Β-λεμφοκύτταρα, θεωρία επιλογής κλώνου), ανοσολογική μνήμη, εμβόλια, παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων, βιοσύνθεση αντισωμάτων.
  • Ανοσογόνα, αντιγόνα, αντιγονικοί καθοριστές, επίτοποι.
  • Το σύμπλοκο αντιγόνου αντισώματος. Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.
  • Πρωτεΐνες του μεγίστου συμπλόκου ανοσοϊστοσυμβατότητας (MHC-I, MHC-II).
  • Τ-λεμφοκύτταρα (βοηθητικά Τh1 και Th2, κυτταροτοξικά Tc), υποδοχείς Τ-κυττάρων.
  • Το σύμπλοκο MHC-I / Tc και MHC-II / Τh.
  • Βιοσύνθεση υποδοχέων Τ-κυττάρων και MHC πρωτεϊνών.

 

2. Μοριακή & Κυτταρική Βιολογία – Μοριακή Βιοτεχνολογία

 • Οργάνωση του DNA.
 • Επανασύνδεση και υβριδοποίηση.
 • Τι μέρος του ευκαρυωτικού γονιδιώματος μεταγράφεται και μεταφράζεται.
 • Χαρτογράφηση DNA.
 • Δομή και λειτουργία γονιδίου.
 • Αντιγραφή του DNA στους ιούς, προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό κύτταρο.
 • Επιλογή στελεχών, γενετικός ανασυνδυασμός.
 • Σύντηξη πρωτοπλαστών, τεχνικές απομόνωσης ακολουθιών DNA (περιοριστικά ένζυμα).
 • Συνθετικό DNA, cDNA, γονιδιακές βιβλιοθήκες.
 • Φορείς - DNA (πλασμίδια, κοσμίδια, φάγοι).
 • Φορείς κλωνοποίησης.
 • Φορείς ακολουθιών, φορείς έκφρασης.
 • Μέθοδοι ενσωμάτωσης, μεταφοράς και ανασυνδυασμού γενετικής πληροφορίας.
 • Το σύστημα έκφρασης των βακτροϊών: Δημιουργία ανασυνδυασμένων ιϊκών φορέων μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού και μετάθεσης.
 • Τεχνικές ανάλυσης και απομόνωσης ανασυνδυασμένων κλώνων.
 • Συστήματα κλωνοποίησης και εφαρμογές στη Βιοτεχνολογία.
 • Τεχνολογία ενζύμων
 • Μέθοδοι ακινητοποίησης ενζύμων.
 • Κινητική ακινητοποιημένων ενζύμων.
 • Αντιδράσεις και κινητική σε διφασικά συστήματα.
 • Χρήση ενζύμων, αντίστροφη δράση.
 • Τεχνικά ένζυμα.
 • Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας.
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Αλκοολούχα ποτά, χυμοί.
 • Παραγωγή “μονοκυτταρικής πρωτεΐνης”.
 • Βιομηχανικές ζυμώσεις (οινόπνευμα, οργανικά οξέα, αμινοξέα).
 • Φαρμακευτικά προϊόντα.
 • Παρασκευάσματα αρτοποιίας, σιρόπια.
 • Επεξεργασία αποβλήτων και προϊόντα (βιολιπάσματα, μεθάνιο).
 • Τεχνικές μικροσκοπικής παρατήρησης.
 • Τεχνικές υπολογισμού κυτταροτοξικότητας-κυτταροστατικότητας.
 • Κυτταρική γήρανση ως στόχος αντιγηραντικών φαρμακολογικών προσεγγίσεων.
 • Κυτταρομετρία ροής.

 

3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι: Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Δημόσια παρουσίαση των πρώτων πειραματικών αποτελεσμάτων του υποψηφίου.

ΜΔΕ (ολοκλήρωση ερευνητικής δραστηριότητας). Συγγραφή & Παρουσίαση ΜΔΕ

 • Συνέχιση και Ολοκλήρωση Ερευνητικής Δραστηριότητας
 • Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας παρουσία της τριμελούς Εξεταστικής επιτροπής των ολοκληρωμένων πειραματικών αποτελεσμάτων του υποψηφίου.

Λίστα ανακοινώσεων Τμήματος Χημείας

Η λίστα ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:
announces@chemistry.upatras.gr

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:
announces-join@chemistry.upatras.gr

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:
announces-leave@chemistry.upatras.gr


 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.